Statut

STATUT

POMORSKIEJ FEDERACJI SPORTU

w Gdańsku

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.     POMORSKA FEDERACJA SPORTU, zwana w dalszej części statutu FEDERACJĄ, jest związkiem stowarzyszeń oraz innych organizacji działających w sferze i na rzecz kultury fizycznej
i sportu.

2.     Terenem działania FEDERACJI jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, a siedzibą władz miasto Gdańsk.

3.     Federacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej 
w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych

 

§ 2

1.     Federacja opiera się na zasadach dobrowolności, samorządności, trwałości zrzeszenia.

2.     Federacja realizuje cele niezarobkowe. Wszelkie dochody Federacji przeznaczane 
są na realizację jej celów statutowych.

 

§ 3

FEDERACJA posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, 
w szczególności: Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 0, poz. 210, ze zmianami), Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2017, poz. 1463, ze zmianami), Ustawą o sporcie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 176, ze zmianami), niniejszym statutem.

 

§ 4

 FEDERACJA może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

§ 5

 FEDERACJA może używać własnych pieczęci, symboli, odznak oraz znaków graficznych 
i organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§ 6

1.    FEDERACJA opiera działalność na aktywności swych członków oraz pracy społecznej działaczy i wolontariuszy.

2.    Dla realizacji swoich celów statutowych Federacja może zatrudnić pracowników.

3.  Pracownikami zatrudnionymi przez Federację, do prowadzenia określonych spraw mogą być również członkowie związków sportowych lub innych organizacji wchodzących 
w skład Federacji.

4.    Prezes i członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Federację tylko do prowadzenia spraw, których realizacja wykracza poza obowiązki wynikające z pełnionej społecznie funkcji.

 

ROZDZIAŁ II

Cel i kierunki działania

 

§ 7

Celem FEDERACJI jest dążenie do powszechnego rozwoju kultury fizycznej i sportu, systematycznego podnoszenia jego poziomu, integracji środowiska sportowego 
oraz optymalizacja jego obsługi organizacyjnej i finansowej.

 

§ 8

FEDERACJA realizuje swoje cele poprzez:

1.  inspirowanie głównych kierunków rozwoju kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem sportu osób niepełnosprawnych;

2.  współpracę z organami władz administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami, w których gestii są sprawy związane z kulturą fizyczną i sportem;

3.  współudział w tworzeniu programów rozwoju kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim;

4.   prowadzenie działalności szkoleniowej w sporcie, w szczególności powoływanie 
i szkolenie kadr wojewódzkich w kategoriach młodzieżowych oraz pomoc 
w przygotowaniu reprezentacji województwa pomorskiego do udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportu i innych zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej;

5.     reprezentowanie i ochrona interesów członków wobec władz;

6.     analizę działalności sportowej, prowadzenia ewidencji sportowej, szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej;

7.     udzielanie członkom pomocy merytorycznej, organizacyjno - prawnej i administracyjnej.

8.   współpracę z członkami FEDERACJI w realizacji zadań zleconych, w szczególności ich obsługę organizacyjno-administracyjną i finansową;

9.     analizy i opracowywanie sprawozdań z działalności FEDERACJI oraz wydawanie biuletynów informacyjnych dla potrzeb członków;

10.  działania promujące kulturę fizyczną i sport na terenie województwa pomorskiego, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w szczególności wydawnictwa, opracowania szkoleniowe, konkursy, plebiscyty, itp.;

11.  inicjowanie i tworzenie programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej;

12.  realizowanie zadań publicznych oraz własnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności rozwoju sportu dzieci i młodzieży 
na terenie całego kraju i Unii Europejskiej oraz koordynowanie działań wszystkich stowarzyszeń i organizacji członkowskich, a także ochrona praw i interesów swoich członków, oraz wychowywanie młodzieży przez sport i turystykę, uwzględniając przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, w szczególności narkomanii  i alkoholizmowi;

13.  współdziałanie w programowaniu, koordynacji, przygotowaniu i zabezpieczeniu, opieki lekarskiej, badań diagnostycznych, a także wprowadzanie bezpiecznych środków farmakologicznych niezbędnych do rozwoju dzieci i młodzieży, bądź używanych 
do regeneracji i odnowy biologicznej wynikających z procesu szkoleniowego i specyfiki danej dyscypliny sportowej;

14.  programowanie systemu wychowawczego oraz zasad fair play, zwalczanie wszelkich wynaturzeń, a w szczególności dopingu w sporcie;

15.  tworzenie warunków dla rozwoju bazy sportowej;

16.  realizowanie lub współdziałanie w prowadzeniu działalności z zakresu sportu i turystyki osób niepełnosprawnych;

17.  udział w działalności organizacji krajowych i międzynarodowych;

18.  prowadzenie działalności w zakresie niepublicznych szkól sportowych, Szkół Mistrzostwa Sportowego, ośrodków rekreacyjnych, specjalistycznych, turystycznych lub innych związanych z upowszechnieniem i rozwojem kultury fizycznej, sportu i turystyki;

19.  organizowanie imprez o charakterze, międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym;

20.  podejmowanie innych przedsięwzięć dla realizacji zadań statutowych. 

§ 9

1.     Cele i zadania wskazane w § 7 i 8 Federacja może realizować we własnym zakresie 
lub za pośrednictwem związków sportowych lub organizacji sportowych działających 
na terenie województwa pomorskiego, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

2.     Federacja w zakresie swej działalności może realizować zarówno zadania własne, jak 
i zlecane przez organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie - ich prawa i obowiązki

 

§ 10

1.     Członkowie FEDERACJI dzielą się na:

-       zwyczajnych,

-       wspierających,

-       honorowych.

2.     Członkami zwyczajnymi FEDERACJI mogą być związki sportowe, zarejestrowane 
i działające na terenie województwa pomorskiego, posiadające osobowość prawną, będące członkami polskich związków sportowych oraz inne wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, posiadające osobowość prawną.

3.     W danym sporcie tylko jeden związek sportowy może być członkiem FEDERACJI.

4.     Członkowie FEDERACJI są reprezentowani przez swego Prezesa lub upoważnionego członka swojego Zarządu.

5.    Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją celów FEDERACJI, wspierające ją organizacyjnie, finansowo lub sponsorując jej działanie.

6.    Członkiem honorowym, w szczególności prezesem honorowym, działaczem honorowym, może być osoba prawna lub fizyczna, ze szczególnym dorobkiem w działalności na rzecz FEDERACJI lub która wniosła znaczący wkład w rozwój kultury fizycznej i sportu pomorskiego

7.     Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

8.     Godność członka honorowego nadawana jest zgodnie z §15 ust. 7.

 

 

§ 11

 

1.     Członkowie zwyczajni FEDERACJI mają prawo do:

1.1.   uczestniczenia z czynnym i biernym prawem wyborczym w Walnym Zebraniu FEDERACJI,

1.2.   oceny działalności i zgłaszania postulatów i wniosków do władz FEDERACJI,

1.3.   korzystania z pomocy FEDERACJI zgodnie ze statutem.

2.     Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego 
i biernego prawa wyborczego.

3.      Członkowie zwyczajni i wspierający FEDERACJI zobowiązani są do:

3.1.   przestrzegania statutu Federacji, uchwał, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w sporcie,

3.2.   działania zgodnie z uchwałami i wytycznymi władz FEDERACJI,

3.3.   aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych FEDERACJI,

3.4.   regularnego opłacania składek członkowskich uchwalonych przez Walne Zebranie,

4.     Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych bez czynnego prawa wyborczego. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 12

1.     Członkostwo w FEDERACJI ustaje przez wykreślenie lub wykluczenie członka

2.     Wykreślenie członka dokonywane jest przez Zarząd Federacji w następujących wypadkach:

2.1.   wystąpienia z FEDERACJI (rezygnacji z członkostwa) zgłoszonego przez członka 
na do Zarządu,

2.2.   rozwiązania, ogłoszenia upadłości lub postawienia w stan likwidacji organizacji będącej członkiem FEDERACJI,

2.3.   śmierci, w przypadku członka wspierającego będącego osobą fizyczną.

3.     Wykluczenia członka Federacji Zarząd Federacji może dokonać w następujących przypadkach:

3.1.  rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, uchwał władz Federacji 
lub przepisów obowiązujących w sporcie,

3.2.  zalegania ze składkami członkowskimi za okres powyżej 12 miesięcy;

3.3.  popełnienia czynu, który godzi w dobre imię Federacji

3.4.  braku działalności dla rozwoju swojej dyscypliny sportu,

4.     Skreślenie lub wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu FEDERACJI.

5.     Od uchwał Zarządu FEDERACJI określonych powyżej w ustępie 3 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie do 30 dni od otrzymania zawiadomienia 
o podjętej uchwale. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Rozpatrzenie odwołania następuje na kolejnym Walnym Zebraniu, którego uchwała jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze

 

§ 13

1.     Władzami FEDERACJI są:

-       Walne Zebranie,

-       Zarząd Federacji, zwany dalej Zarządem,

-       Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

§ 14

1.     Walne Zebranie jest najwyższą władzą FEDERACJI.

2.     Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3.     Walne Zebranie Zwyczajne może być:

3.1.  Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane raz na cztery lata,

3.2.  Sprawozdawcze zwoływane co rok.

4.     Walne Zebranie Nadzwyczajne odbywa się na zasadach określonych w § 17

5.     Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów (nie dotyczy wyborów Prezesa, zmian statutowych i rozwiązania FEDERACJI)

 

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego należą:

1.     uchwalanie głównych kierunków działalności  FEDERACJI;

2.     uchwalanie regulaminu i porządku obrad;

3.     rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4.     udzielanie absolutorium Zarządowi;

5.     uchwalanie zmian w Statucie (propozycje powinny być przekazane członkom 
z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem);

6.     wybór władz FEDERACJI;

7.     podejmowanie uchwał w sprawie nadawania godności:  członka honorowego FEDERACJI;

8.     rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach zawieszenia, wykluczenia 
lub odmowy przyjęcia w poczet członków;

9.     uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

10.  podjęcie uchwały o rozwiązaniu FEDERACJI i przeznaczeniu jej majątku;

11.  rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz, wniesionych 
przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.

 

 

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczego należą kompetencje określone w § 15, z wyłączeniem zapisu § 15 ust.  6 - wyboru władz Federacji.

 

§ 17

Nadzwyczajne Walne Zebranie:

1.     Może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków FEDERACJI;

2.     Jest zwoływane przez Zarząd w terminie 45dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

W Walnym Zebraniu biorą udział:

1.      Z czynnym i biernym prawem wyborczym prezes lub upoważniony członek zarządu członka FEDERACJI;

2.  Z biernym prawem wyborczym oraz głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd;

3.     Z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający FEDERACJI;

4.     Z głosem doradczym członkowie ustępujących władz niebędący delegatami.

 

§ 19

1.     O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków 
co najmniej na 30 dni przed jego terminem.

2.     Dopuszcza się zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania w formie elektronicznej, za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania informacji e-mail, pod warunkiem wskazania adresu poczty elektronicznej członka Federacji jako oficjalnego.

3.     Walne Zebranie jest prawomocne:

3.1.  w pierwszym terminie przy obecności ponad połowy delegatów;

3.2.  w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 20

W okresie między Walnymi Zebraniami władzą FEDERACJI jest Zarząd, którego posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

 

§ 21

W celu poinformowania członków o realizacji najważniejszych zadań Zarząd może zwołać Zebranie Informacyjno-Opiniujące.

 

§ 22

1.     Zarząd FEDERACJI składa się z 5 – 7 członków, w tym Prezesa.

2.     O liczbie członków Zarządu decyduje uchwała Walnego Zebrania.

3.     Prezes Zarządu jest wybierany w pierwszej kolejności w odrębnym głosowaniu przez Walne Zebranie, spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Wyborczej przez uprawnionych uczestników Walnego Zebrania.

3.1.  W wyniku wyborów Prezesem Zarządu zostaje kandydat, który uzyskał (50%+1) głosów uprawnionych do głosowania.

3.2.  Jeżeli wybór Prezesa następuje spośród więcej niż dwóch kandydatów, a żaden 
nie uzyska wymaganej ilości głosów (50%+1) przeprowadzona będzie II tura głosowania, w której udział biorą dwaj kandydaci legitymujący się największą liczbą uzyskanych głosów w I-ej turze głosowania.

3.3.  W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska (50%+1) wymaganych głosów 
do III tury przechodzi kandydat, który uzyskał większą ilość głosów.

3.4.  Jeżeli w III turze kandydat nie uzyska (50%+1) wymaganych głosów, wybory Prezesa rozpoczyna się od początku.

4.     Kandydatury na członków Zarządu zgłaszane są do Komisji Wyborczej przez wybranego Prezesa Zarządu i uprawnionych uczestników Walnego Zebrania.

5.     Członkowie Zarządu wybierani są w kolejności liczby otrzymanych głosów. W przypadku równej ilości następuje dogłosowanie tajne lub jawne (decyduje zebranie).

6.     Kandydaci na Prezesa i członków Zarządu muszą wyrazić na Walnym Zebraniu zgodę na kandydowanie, a w przypadku ich nieobecności, muszą złożyć na piśmie deklarację kandydowania.

 

§ 23

1.     Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, w terminie 30 dni od daty wyborów.

2.     Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.

3.     Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

3.1.  kierowanie pracami Zarządu,

3.2.  zwoływanie posiedzeń Zarządu i ustalanie porządku obrad,

3.3.  wyznaczanie innego członka Zarządu zastępującego Prezesa w czasie jego nieobecności lub niemożliwości udziału w pracach Federacji, do zwołania 
i prowadzenia posiedzenia Zarządu.

4.     W trakcie podejmowania uchwał Zarządu w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa lub innego członka Zarządu prowadzącego w jego zastępstwie posiedzenie.

5.     Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwały numerowane.

6.     Zarząd może uchwalić zasady zwrotu uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaną funkcją.

7.     W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zarządu oraz głosowania mogą być prowadzone przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

8.     W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu w trakcie kadencji, wyboru pełniącego obowiązki Prezesa dokonuje Zarząd spośród swoich członków i w ciągu 3 miesięcy zwołujeNadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru Prezesa.

9.     W zebraniach Zarządu z głosem doradczym może uczestniczyć Prezes Honorowy.

10.  Zarząd może zapraszać na swoje posiedzenia członka FEDERACJI – Prezesa lub upoważnionego przedstawiciela Zarządu stowarzyszenia podczas omawiania spraw jego dotyczących.

11.  Członkom FEDERACJI przysługuje prawo odwołania się od uchwał Zarządu 
do najbliższego Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały, 
za pośrednictwem Zarządu.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

1.     reprezentowanie FEDERACJI i działanie w jej imieniu;

2.     kierowanie działalnością FEDERACJI;

3.     występowanie do władz państwowych i samorządowych o środki finansowe 
dla zabezpieczenia realizacji budżetu FEDERACJI;

4.     zatwierdzanie corocznych planów działalności organizacyjnej, szkoleniowej i finansowej oraz sprawozdań FEDERACJI;

5.     kontrola i ocena realizacji zadań zleconych członkom;

6.     powołanie biura FEDERACJI dla realizacji zadań statutowych.

7.     realizacja uchwał Walnego Zebrania;

8.     zwoływanie zebrań FEDERACJI;

9.     zarządzanie majątkiem i funduszami FEDERACJI;

10.  prowadzenie mediacji w sprawach spornych między członkami;

11.  przyjmowanie nowych członków i skreślanie z członkostwa;

12.  powoływanie i odwoływanie komisji i zespołów problemowych, oraz ustalania dla nich regulaminów działania;

13.  ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich, a także podejmowanie uchwał o odstąpieniu lub częściowym obniżeniu wysokości składek członkowskich;

14.  nagradzanie i wyróżnianie działaczy, trenerów, sędziów i zawodników;

15.  rozpatrywanie i realizacja zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej;

16.  rozpatrywanie innych spraw nieprzypisanych niniejszym statutem innym organom Federacji.

 

§ 25

Nieobecność nieusprawiedliwiona członka Zarządu, a także członka Komisji Rewizyjnej, 
na trzech kolejnych zebraniach stanowi podstawę do postawienia wniosku w sprawie jego odwołania. Decyzję o postawienie wniosku o odwołaniu Członka Zarządu w formie uchwały podejmuje Zarząd, natomiast decyzję o postawienie wniosku o odwołaniu członka Komisji podejmuje uchwałą Komisja rewizyjna. Uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji rewizyjnej następuje zgodnie z § 28.

 

§ 26

1.     Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków,w tym przewodniczącego, wybranego 
ze swego grona i jest organem powoływanym przez Walne Zebranie do kontrolowania całokształtu działalnościFEDERACJI

2.     Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala WalneZebranie

3.     Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która:

3.1.  nie jest członkiem Zarządu anipracownikiem FEDERACJI,

3.2.  nie pozostaje z osobą wskazaną w p. 3.1. w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa powinowactwa, wspólnym pożyciu lub podległości z tytułu zatrudnienia lub z innego tytułu,

3.3.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.     Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrani są w kolejności otrzymanych głosów. 
W wypadku równej ilości następuje dogłosowanie tajne lub jawne (decyduje zebranie).

5.     Kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej zgłaszane są przez delegatów Komisji Wyborczej.

6.     Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie. Zarząd może uchwalić zasady zwrotu uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członków Komisji Rewizyjnej w związku z wykonywaną funkcją.

7.     Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy członków komisji.

8.     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniona przez niego inna osoba może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.     przeprowadzanie okresowych kontroli działalności FEDERACJI oraz jeden raz w roku kontroli szczegółowej, w tym działalności finansowej;

2.     ocena stopnia realizacji zadań statutowych, zadań wynikających z zatwierdzonych planów i umów, realizacji podjętych uchwał, gospodarki finansowo-majątkowej, przestrzegania dyscypliny finansowej, obowiązujących przepisów, zarządzeń i wytycznych;

3.     w przypadku stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości żądanie wyjaśnień od Zarządu oraz określenie terminu ich usunięcia;

4.     składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu;

5.     składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;

6.     dokonanie wyboru biegłego rewidenta.

 

§ 28

1.     W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władze 
te mają obowiązek kooptacji w terminie do 30 dni.

2.     Liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

3.     Władze uzupełniają skład spośród przedstawicieli członków FEDERACJI, uczestniczących
w ostatnim Walnym Zebraniu.

 

§ 29

1.      Organem wykonawczym Zarządu jest Biuro FEDERACJI, które w oparciu o regulamin Biura uchwalony przez Zarząd prowadzi obsługę organizacyjną i finansową FEDERACJI oraz realizuje zadania wynikające z jej celów statutowych.

2.      Pracą Biura FEDERACJI kieruje Dyrektor Biura zatrudniany przez Zarząd.

3.      Pracodawcą dla innych zatrudnionych przez FEDERACJĘ pracowników jest Pomorska Federacja Sportu, w imieniu której działa Dyrektor Biura.

4.      Osoba pełniąca funkcję Dyrektora Biura nie może być jednocześnie członkiem zarządu FEDERACJI.

 


 

ROZDZIAŁ V

Nagrody i kary

 

§ 30

1.     Za aktywną działalność oraz szczególne zasługi dla propagowania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu Zarząd FEDERACJI ma prawo wyróżniania 
i nagradzania działaczy, zawodników, sędziów i trenerów.

2.      Zarząd FEDERACJI może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych, zgodnie z zasadami ich przyznawania.

3.      Zarząd FEDERACJI może ustanowić własne nagrody i wyróżnienia.

                                                                          

§ 31

Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz FEDERACJI oraz niegodne postępowanie, mogą być nakładane kary dyscyplinarne na członków FEDERACJI, działaczy, zawodników, sędziów i trenerów.

Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa Regulamin Dyscyplinarny uchwalony przez Walne Zebranie.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze FEDERACJI

 

§ 32

1.     Majątek FEDERACJI stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i prawa majątkowe.

2.     Na środki finansowe i prawa majątkowe FEDERACJI mogą składać się: 

2.1. dotacje i subwencje,

2.2. środki z zadań zleconych,

2.3. wpływy ze składek członkowskich,

2.4. darowizny,  spadki, zapisy oraz środki z innych źródeł,

2.5. dochody z działalności statutowej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

2.6. dochody z działalności gospodarczej.

2.7. dobrowolne wkłady i wpłaty członków

2.8. inne środki finansowe.

 

§ 33

1.     FEDERACJA gospodaruje majątkiem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.     Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych FEDERACJI wymagany jest podpis co najmniej dwóch osób upoważnionych przez Zarząd.

3.     Zarząd FEDERACJI jest uprawniony do udzielania pełnomocnictw ogólnych 
i szczegółowych oraz ich odwoływania.

4.     Działalność finansową FEDERACJI realizuje Biuro FEDERACJI zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

5.     Dyrektor Biura FEDERACJI i Główny Księgowy działają w ramach udzielonych 
im upoważnień.

6.     Do nabycia, zbycia nieruchomości należącej do FEDERACJI i obciążania majątku trwałego wymagana jest uchwała Walnego Zebrania.

7.     W czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy Federacją i członkiem Zarządu oraz w sporach z nim FEDERACJĘ reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej FEDERACJI wskazany w jej uchwale.

 

§ 34

1.     Federacja nie może:

1.1.  udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem FEDERACJI 
w stosunku do jej członków, członków organów, pracowników Biura Federacji, 
a także osób będących ich bliskimi.

1.2.  przekazywać majątku na rzecz członków FEDERACJI, członków jej organów, pracowników Biura Federacji, a także osób będących ich bliskimi, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeśli przekazanie 
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach chyba, że to wykonanie wynika ze statutowego celu Federacji.

1.3.  wykorzystywać majątku na rzecz członków FEDERACJI, członków jej organów, pracowników Biura Federacji a także osób będących ich bliskimi, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykonanie wynika ze statutowego celu Federacji.

1.4.  dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie FEDERACJI, członkowie jej organów lub pracownicy, a także ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2.     Do osób bliskich zalicza się: współmałżonka, krewnego w linii prostej oraz krewnego 
w linii bocznej do II stopnia, powinowatego w linii bocznej do II stopnia, osobą związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osobę pozostającą w faktycznym pożyciu.

 

§ 35 

Federacja w celu realizacji zadań statutowych może prowadzić odpłatną działalność 
w zakresie:

 1. Działalność portali internetowych - 63.12.Z
 2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
 3. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z;
 4. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;
 5. Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z;
 6. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12.A;
 7. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B;
 8. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C;
 9. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D;
 10. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.13.Z;
 11. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z;
 12. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - 81.21.Z;
 13. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - 82.11.Z;
 14. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z;
 15. Działalność związana z pakowaniem  - 82.92.Z.

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie FEDERACJI

 

§ 36

 1.     Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania FEDERACJI podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków FEDERACJI.

2.     Uchwała o rozwiązaniu FEDERACJI określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek oraz osobę odpowiedzialną za wystąpienie do sądu o skreślenie FEDERACJI z rejestru.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 37

 1.     Jeżeli szczegółowe postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują inaczej, uchwały wszystkich władz FEDERACJI podejmowane są zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2.     Interpretacja postanowień niniejszego statutu leży w kompetencji Zarządu FEDERACJI, a w przypadku odwołań – Walnego Zebrania FEDERACJI.

 

§ 38

 1.     Niniejszy Statut został uchwalony w dniu 15.11.2017 roku.

2.     Postanowienia Statutu wchodzą w życie z chwilą wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku z mocą obowiązującą 
od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów.

 

 

 

                 Protokolant                                                                 Przewodniczący 

 • Najnowsze zdjęcia