FEDERACJA

Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku jest organizacją pozarządową działającą w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo. Realizując programy Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki RP, PFS prowadzi szkolenie ponadklubowe zasięgiem działania obejmując całe województwo pomorskie. Część akcji – udział w Mistrzostwach Polski, imprezach międzynarodowych oraz zgrupowaniach odbywa się także poza terenem województwa, sporadycznie także poza granicami kraju.

Zakres zadań realizowanych przez PFS w ramach współpracy m.in. z Samorządem Województwa to ponad 1000 akcji startowych i szkoleniowych rocznie, blisko 10 000 zawodników i zawodniczek objętych dofinansowaniem, ponad 30 000 osobodni szkolenia interdyscyplinarnego.

Zakres realizowanych przez PFS zadań obejmuje następujące elementy:

  • organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, realizacja kalendarza imprez, organizacja systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży poprzez system lig i zawodów
  • dofinansowanie programu szkolenia Kadra Wojewódzka Młodzika, Juniora Młodszego, Juniora współfinansowanego przez MSiT
  • realizacja programu „Pomorska Kadra Młodzieżowa” oraz „Pomorski  Trener – wojewódzki program wspierania szkolenia w kategorii wiekowej młodzieżowiec”
  • działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia
  • zapewnienie ubezpieczenia NNW młodzieży objętej programem oraz NNW i OC  kadry szkoleniowej.
  • promocja województwa pomorskiego przez sport - zakup strojów reprezentacyjnych dla kadry województwa, organizacja podsumowania sportu młodzieżowego.
  • zapewnienie udziału reprezentacji województwa pomorskiego w imprezach międzynarodowych

 

 

STATUT

POMORSKIEJ FEDERACJI SPORTU

w Gdańsku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

POMORSKA FEDERACJA SPORTU, zwana w dalszej części statutu FEDERACJĄ, jest zarejestrowanym, interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu i jest prawnym spadkobiercą Rady Okręgowych Związków Sportowych w Gdańsku.

§ 2

Terenem działania FEDERACJI jest województwo pomorskie, a siedzibą władz miasto Gdańsk.

§ 3

FEDERACJA posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. nr 155, poz.1298, ze zmianami) Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 265, poz. 1675, ze zmianami), Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855, ze zmianami), Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873, ze zmianami), niniejszym statutem FEDERACJI.

§ 4

FEDERACJA może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

§ 5

FEDERACJA używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6

FEDERACJA opiera działalność na aktywności swych członków oraz pracy społecznej działaczy – wolontariuszy. Do prowadzenia swojej działalności FEDERACJA może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cel i kierunki działania

§ 7

Celem FEDERACJI jest rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie województwa pomorskiego, w tym:

1. Koordynacja działań swoich członków w zakresie kultury fizycznej i sportu w szczególności sportu dzieci i młodzieży;

2. Reprezentowanie swoich członków wobec organów władzy administracji państwowej i samorządowej, wnioskowanie i opiniowanie nakładów finansowych niezbędnych dla rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych;

3. Zabezpieczenie obsługi finansowo-księgowej, merytorycznej i gospodarczej działalności FEDERACJI;

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej;

5. Organizowanie imprez sportowych.

§ 8

FEDERACJA realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę z organami władz administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami, w których gestii są sprawy związane z kulturą fizyczną i sportem;

2. Współudział w tworzeniu programów rozwoju kultury fizycznej i sportu w województwie pomorskim;

3. Opiniowanie kierunków rozwoju kultury fizycznej i sportu;

4. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach dotyczących pozyskiwania i rozdziału środków na działalność poszczególnych członków FEDERACJI;

5. Podpisywanie i realizację umów na zadania zlecone;

6. Udzielanie członkom pomocy merytorycznej, organizacyjno - prawnej i administracyjnej oraz finansowo-księgowej. Zakres udzielanej pomocy określa Zarząd w formie uchwały;

7. Współpracę z członkami FEDERACJI w realizacji zadań zleconych;

8. Analizy i opracowywanie sprawozdań z działalności FEDERACJI oraz wydawanie biuletynów informacyjnych dla potrzeb członków;

9. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami FEDERACJI;

10. Podejmowanie innych przedsięwzięć dla realizacji zadań statutowych;

11. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody będą przeznaczone na działalność statutową.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkowie FEDERACJI dzielą się na:

 zwyczajnych,-

 wspierających,-

 honorowych.-

 

2. Członkami zwyczajnymi FEDERACJI mogą być(okręgowe, wojewódzkie, pomorskie) związki sportowe działające na terenie województwa pomorskiego, posiadające osobowość prawną będące członkami Polskich Związków Sportowych oraz inne wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, zajmujące się sportem dzieci i młodzież, posiadające osobowość prawną

3. W danej dyscyplinie sportu tylko jeden /okręowy, wojewódzki, pomorski/ związek sportowy może być członkiem FEDERACJI.

4. Członkowie FEDERACJI są reprezentowani przez swego Prezesa lub upoważnionego członka swojego Zarządu.

5. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją celów FEDERACJI, wspierające ją organizacyjnie, finansowo lub sponsorują jej działanie.

6. Członkiem honorowym (prezesem honorowym, działaczem honorowym) mogą być osoby fizyczne ze szczególnym dorobkiem w działalności na rzecz FEDERACJI.

7. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

8. Godność członka honorowego nadawana jest zgodnie z §14 p.8.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni FEDERACJI mają prawo do:

1.1. uczestniczenia z czynnym i biernym prawem wyborczym w Walnym Zebraniu FEDERACJI,

1.2. oceny działalności i zgłaszania postulatów i wniosków do władz FEDERACJI,

1.3. korzystania z pomocy FEDERACJI zgodnie ze statutem.

2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członkowie zwyczajni i wspierający FEDERACJI zobowiązani są do:

3.1. przestrzegania statutu Federacji, uchwał regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w sporcie,

3.2. działania zgodnie z uchwałami i wytycznymi władz FEDERACJI,

3.3. aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych FEDERACJI,

3.4. regularnego opłacania składek członkowskich uchwalonych przez Walne Zebranie,

4. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych bez czynnego prawa wyborczego. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 11

1. Członkostwo w FEDERACJI ustaje w przypadku:

1.1. wystąpienia z FEDERACJI zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

1.2. rozwiązania organizacji będącej członkiem FEDERACJI,

1.3. skreślenia z powodu braku działalności dla rozwoju swojej dyscypliny sportu lub niepłacenia składek,

1.4. wykluczenia z powodu istotnego naruszenia postanowień statutu lub przepisów obowiązujących w sporcie.

2. Skreślenie lub wykluczenie następuje na podstawie uchwał Zarządu FEDERACJI.

 

3. Od uchwał Zarządu FEDERACJI określonych powyżej w ustępie 1 punkt 3, 4, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie do 30 dni od otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział IV

Władze

§ 12

1. Władzami FEDERACJI są

 Walne Zebranie,-

 Zarząd,-

 Komisja Rewizyjna,-

2. Kadencja władz trwa 4 lata i powinna kończyć się w pierwszym kwartale roku poolimpijskiego, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwał Walnego Zebrania.

§ 13

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą FEDERACJI.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Zwyczajne może być

3.1. Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane raz na cztery lata,

3.2. Sprawozdawcze zwoływane co rok.

4. Walne Zebranie Nadzwyczajne odbywa się na zasadach określonych w § 16.

5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów (nie dotyczy wyborów Prezesa, zmian Statutowych i rozwiązania FEDERACJI)

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego należą:

1. Uchwalanie programów działania FEDERACJI;

2. Uchwalanie regulaminu i porządku obrad;

3. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4. Udzielanie absolutorium Zarządowi;

5. Uchwalanie zmian w Statucie (propozycje powinny być przekazane członkom z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem);

6. Wybór władz FEDERACJI;

7. Uchwalanie wysokości składek;

8. Podejmowanie uchwał w sprawie nadawania godności: prezesa honorowego działacza honorowego FEDERACJI;

9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach zawieszenia, wykluczenia lub odmowy przyjęcia w poczet członków;

10. Uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

11. Podjęcie uchwał o rozwiązaniu FEDERACJI i przeznaczeniu jej majątku;

12. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz, wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczego należą kompetencje określone w § 14, z wyłączeniem zapisu § 14 p. 6 - wyboru władz Federacji.

§ 16

Nadzwyczajne Walne Zebranie:

1. Może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków FEDERACJI;

2. Jest zwoływane przez Zarząd w terminie 45 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołane.

§ 17

W Walnym Zebraniu biorą udział

1. Z czynnym i biernym prawem wyborczym prezes lub upoważniony członek zarządu członka FEDERACJI;

2. Z biernym prawem wyborczym oraz głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd

3. Z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający FEDERACJI.

§ 18

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed jego terminem.

2. Walne Zebranie jest prawomocne:

2.1. W pierwszym terminie przy obecności ponad połowy delegatów;

2.2. W drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 19

W okresie między Walnymi Zebraniami władzą FEDERACJI jest Zarząd, którego posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

§ 20

W celu poinformowania członków o realizacji najważniejszych zadań Zarząd może zwołać Zebranie Informacyjno-Opiniujące.

§ 21

1. Zarząd FEDERACJI składa się z 5 – 7 członków, w tym Prezesa.

2. O liczbie członków Zarządu decyduje uchwała Walnego Zebrania.

3. Prezes Zarządu jest wybierany w pierwszej kolejności w odrębnym głosowaniu przez Walne Zebranie, spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Wyborczej przez uprawnionych uczestników Walnego Zebrania.

 

3.1. W wyniku wyborów Prezesem Zarządu zostaje kandydat, który uzyskał (50%+1) głosów uprawnionych do głosowania.

3.2. Jeżeli wybór Prezesa następuje spośród więcej niż dwóch kandydatów, a żaden nie uzyska wymaganej ilości głosów (50%+1) przeprowadzona będzie II tura głosowania, w której udział biorą dwaj kandydaci legitymujący się największą liczbą uzyskanych głosów w I-ej turze głosowania.

3.3. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska (50%+1) wymaganych głosów do III tury przechodzi kandydat, który uzyskał większą ilość głosów.

3.4. Jeżeli w III turze kandydat nie uzyska (50%+1) wymaganych głosów, wybory Prezesa rozpoczyna się od początku.

4. Kandydatury na członków Zarządu zgłaszane są do Komisji Wyborczej przez wybranego Prezesa Zarządu lub uprawnionych uczestników Walnego Zebrania.

4.1. Członkowie Zarządu wybierani są w kolejności liczby otrzymanych głosów. W przypadku równej ilości następuje dogłosowanie tajne lub jawne (decyduje zebranie).

5. Kandydaci na Prezesa i członków Zarządu muszą wyrazić na Walnym Zebraniu zgodę na kandydowanie, a w przypadku ich nieobecności muszą złożyć na piśmie deklarację kandydowania.

6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, w terminie 30 dni od daty wyborów.

7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a pod jego nieobecność Wiceprezes.

8. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwał numerowane.

9. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu w trakcie kadencji, wyboru p.o. Prezesa dokonuje Zarząd spośód swoich członków i w ciągu 3 miesięcy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru Prezesa.

10. W zebraniach Zarządu z głosem doradczym może uczestniczyć Prezes Honorowy.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Reprezentowanie FEDERACJI i działanie w jej imieniu;

2. Kierowanie działalnością FEDERACJI;

3. Występowanie do władz państwowych i samorządowych o środki finansowe dla zabezpieczenia realizacji budżetu FEDERACJI;

4. Zatwierdzanie corocznych planów działalności organizacyjnej, szkoleniowej i finansowej oraz sprawozdań FEDERACJI;

5. Kontrola i ocena realizacji zadań zleconych członkom;

6. Powołanie biura FEDERACJI dla realizacji zadań statutowych. Biuro jest organem wykonawczym FEDERACJI i działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd, którego podstawę stanowią przepisy szczególne prawa finansowego i prawa pracy. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd.

7. Realizacja uchwał Walnego Zebrania;

8. Zwoływanie, przygotowanie i prowadzenie zebrań FEDERACJI;

9. Zarządzanie majątkiem i funduszami FEDERACJI;

10. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między członkami;

11. Przyjmowanie nowych członków i skreślanie z członkostwa;

12. Powoływanie i odwoływanie komisji;

13. Uchwalanie klucza wyborczego na najbliższe Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze FEDERACJI;

14. Rozpatrywanie innych spraw wymagających decyzji Zarządu;

15. Rozpatrywanie i realizacja zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.

§ 23

Nieobecność nieusprawiedliwiona członka Zarządu, a także członka Komisji Rewizyjnej, na trzech kolejnych zebraniach stanowi podstawę do postawienia wniosku w sprawie jego odwołania. Decyzję o postawienie wniosku o odwołaniu Członka Zarządu w formie uchwał podejmuje Zarząd, natomiast decyzję o postawienie wniosku o odwołaniu członka Komisji podejmuje uchwałą Komisja rewizyjna. Uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji rewizyjnej następuje zgodnie z § 27.

§ 24

Zarząd powinien zapraszać na swoje posiedzenia członka FEDERACJI – Prezesa lub upoważnionego przedstawiciela Zarządu stowarzyszenia podczas omawiania spraw jego dotyczących.

§ 25

Do kontrolowania całokształtu działalności FEDERACJI ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej jest Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 ÷ 5 członków (liczbę członków ustala Walne Zebranie), w tym przewodniczącego, wybranego ze swego grona.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która:

2.1. nie jest członkiem Zarządu, nie jest pracownikiem FEDERACJI,

2.2. nie pozostaje z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytuł zatrudnienia,

2.3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybrani są w kolejności otrzymanych głosów. W wypadku równej ilości następuje dogłosowanie tajne lub jawne (decyduje zebranie).

4. Kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej zgłaszane są przez delegatów Komisji Wyborczej.

5. Kandydatury na członków Komisji rewizyjnej zgłaszane są do komisji wyborczej przez przedstawicieli członków Federacji.

6. Szczegółowy zakres oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (lub upoważniona przez niego osoba) może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności FEDERACJI oraz jeden raz w roku kontroli szczegółowej, w tym działalności finansowej;

2. Ocena stopnia realizacji zadań statutowych, zadań wynikających z zatwierdzonych planów i umów, realizacji podjętych uchwał gospodarki finansowo-majątkowej, przestrzegania dyscypliny finansowej, obowiązujących przepisów, zarządzeń i wytycznych;

3. W przypadku stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości żądanie wyjaśnień od Zarządu oraz określenie terminu ich usunięcia;

 

4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu;

5. Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 27

1. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władze te mają obowiązek kooptacji w terminie do 30 dni.

2. Liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

3. Władze uzupełniają skład spośród przedstawicieli członków FEDERACJI.

Rozdział V

Nagrody i kary

§ 28

1. Za aktywną działalność oraz szczególne zasługi dla propagowania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozwoju sportu Zarząd FEDERACJI ma prawo wyróżniania i nagradzania działaczy, zawodników, sędziów i trenerów.

2. Zarząd FEDERACJI może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych, zgodnie z zasadami ich przyznawania.

3. Zarząd FEDERACJI może ustanowić własne nagrody i wyróżnienia.

§ 29

Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz FEDERACJI oraz niegodne postępowanie, mogą być nakładane kary dyscyplinarne na członków FEDERACJI, działaczy, zawodników, sędziów i trenerów.

Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa Regulamin Dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.

Rozdział VI

Majątek i fundusze FEDERACJI

§ 30

1. Majątek FEDERACJI stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i prawa majątkowe.

2. Na środki finansowe i prawa majątkowe FEDERACJI mogą składać się

2.1. dotacje,

2.2. środki z zadań zleconych,

2.3. wpływy ze składek członkowskich,

2.4. darowizny, subwencje, spadki, zapisy oraz środki z innych źródeł

2.5. dochody z działalności statutowej i gospodarczej.

2.6. dobrowolne wkłady i wpłaty członków.

§ 31

1. FEDERACJA gospodaruje majątkiem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych FEDERACJI wymagany jest podpis co najmniej dwóch osób upoważnionych przez Zarząd.

3. Zarząd FEDERACJI jest uprawniony do udzielania pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych oraz ich odwoływania.

4. Działalność finansową FEDERACJI realizuje Biuro FEDERACJI zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dyrektor Biura FEDERACJI i Główny Księgowy działają w ramach udzielonych im upoważnień

6. Do nabycia, zbycia nieruchomości należącej do FEDERACJI i obciążania majątku trwałego wymagana jest uchwała Walnego Zebrania.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie FEDERACJI

§ 32

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania FEDERACJI podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków FEDERACJI.

2. Uchwałę o rozwiązaniu FEDERACJI określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek oraz osobę odpowiedzialną za wystąpienie do sądu o skreślenie FEDERACJI z rejestru.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 33

1. Jeżeli szczegółowe postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują inaczej, uchwały wszystkich władz FEDERACJI podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

2. Interpretacja postanowień niniejszego statutu leży w kompetencji Zarządu FEDERACJI, a w przypadku odwołań– Walnego Zebrania FEDERACJI.

§ 34

Niniejszy Statut został uchwalony w dniu 19.05.2010 r.

 

Dokument Statutu zatwierdzony przez Sąd Rejonowy:

Komisja Rewizyjna PFS

OsobaFunkcjaKontaktZwiąek
Zarząd PFS
Adam Korol  Prezes +48 603 535 540
akorol(at)pfsg.pl
OZTWioślarskich
Waldemar Bartelik Wiceprezes ds. finansowo - organizacyjnych +48 601 771 187
wbartelik(at)pfsg.pl
PWZPSiatkowej
Marcin Podpora Zawieszony w pełnieniu funkcji członka zarządu  +48 601 847 139
mpodpora(at)pfsg.pl
POZJeździecki
Kszysztof Englander Członek Zarządu +48 503 333 195
kenglander(at)pfsg.pl
POZBadmintona
Jan Kozłowski Członek Zarządu   POZRugby
Tomasz Dancewicz Członek Zarządu +48 602 358 159
tdancewicz(at)pfsg.pl
POZGimnasyczny
Mikołaj Franas Członek Zarządu +48 691 728 811
mfranas(at)pfsg.pl
POZTenisowy
       

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Golwiej Przewodniczący +48 601 267 314 POZKolarski
Wiesława Toczyńska Członek   POZJudo
Marian Prekop Członek   POZBokserski

trzeci tekst

  • Najnowsze zdjęcia