OGŁOSZENIE O KONKURSIE

09.05.2017 10:39:00 | Jarek Mazurowski

Zarząd Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura PFS.

W dniu 8.05.2017 Zarząd Pomorskiej Federacji Sportu podjął następująca uchwałę ; 

W związku z przejściem na emeryturę z dniem 30.06.2017 r. Dyrektora Biura p. Krzysztofa Englandera. Zarząd Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura PFS.

Zasady konkursu :

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Legitymuje się wykształceniem wyższym sportowym, ekonomicznym lub  prawniczym.
 2. Dysponuje co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie sprawowania funkcji kierowniczej w stowarzyszeniu sportowym lub kultury fizycznej;
 3. Dysponuje doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji kierowniczej w jednostce organizacyjnej o strukturze konfederacji.
 4. Legitymuje się następującymi umiejętnościami:

a)      znajomością  organizacji pracy i szkolenia w klubie sportowym,

b)      znajomością organizacji pracy i szkolenia w okręgowym związku sportowym,

c)      znajomością organizacji pracy i  szkolenia w  polskich związkach sportowych,

d)      znajomością zasad współpracy szkoleniowej na linii klub sportowy - OZS- PZS,

e)      znajomością  zasad współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym ubiegania się o przyznawane przez nie środki finansowe,

f)       znajomością  zasad współpracy z jednostkami administracji państwowe, w tym ubiegania się o                 przyznawane przez nie środki finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem konkursowych i grantowych środków MSiT (Departamentu Sportu Wyczynowego i Departamentu Sportu dla Wszystkich,

g)      znajomością zasad planowania zadań budżetowych PFS, kontroli ich realizacji i rozliczania.

 1. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 2. Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 3. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.).
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

II. Dodatkowe atuty kandydata.

 1. Aktualny certyfikat w zakresie zarządzania projektami wydany przez PMI (PMP, PgMP), IPMA (poziom B lub A), PRINCE2 (Foundation + Practicioner),
 2. Aktualne uprawnienia instruktora, trenera , menedżera sportowego, wydane przez ministerstwo sportu i turystyki ,właściwy polski związek sportowy lub międzynarodową federację sportową.

III. Forma zatrudnienia kandydata.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu, począwszy od 01.07.2017 r.

IV. Zgłoszenie kandydata powinno obejmować następujące dokumenty.  

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o spełnieniu wymogów wskazanych w punkcie I. 1-4 i II. 1-2 powyżej,
 2. oryginały lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów wskazanych w punkcie I.1-3 i II.1-2 powyżej,
 3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.),
 6. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pomorską Federację Sportu swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora biura,
 8. opracowany przez kandydata projekt  działań Pomorskiej Federacji Sportu zmierzających do ugruntowania pierwszoplanowej pozycji PFS w środowisku sportu młodzieżowego województwa pomorskiego i reprezentowania go  na arenie ogólnopolskiej.

V. Przebieg konkursu.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd PFS.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem i e-mailem kontaktowym, opatrzonych wskazaniem „Konkurs na stanowisko dyrektora biura Pomorskiej Federacji Sportu”, w terminie do 26.05.2017 r. godz. 15.30, na adres: Pomorska Federacja Sportu, Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk. Ww. termin będzie uznany za dochowany w przypadku faktycznego wpłynięcia ww. dokumentów.

Zgłoszenia niekompletne lub zawierające braki formalne nie będą podlegać merytorycznej ocenie.

PFS nie dokonuje zwrotu złożonych dokumentów.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi dnia 29.05.2017, godz. 10.00

 • I faza konkursu odbywa się bez udziału kandydatów i polega na sprawdzeniu spełnienia przez nich wymagań formalnych określonych w punkcie I powyżej, jak również merytorycznej oceny ich doświadczenia, dorobku zawodowego i projektu działań Pomorskiej Federacji Sportu, o której mowa w punkcie IV.8. Po zakończeniu I fazy konkursu komisja konkursowa wskaże kandydatów zakwalifikowanych do drugiej fazy. Odrzucenie kandydatury na etapie I fazy konkursu nie wymaga uzasadnienia ani powiadomienia kandydata.  
 • II faza konkursu obejmuje indywidualne rozmowy kwalifikacyjne w terminie do 10.06.2017 r. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju PFS oraz odpowiada na pytania członków Komisji, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycję do pracy na stanowisku dyrektora biura PFS.

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O zatrudnieniu kandydata na stanowisku dyrektora biura zdecyduje Zarząd PFS na podstawie rekomendacji komisji konkursowej.

 

                                                                                                 Zarząd Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku

 • Najnowsze zdjęcia