Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na świadczenie usług transportu drogowego dla PFS

02.02.2017 14:43:00 | Jarek Mazurowski

Pomorska Federacja Sportu informuje, iż dokonała wyboru oferty na świadczenie usług transportowych w 2017 roku.

Ogłoszenie nr 17532 - 2017 z dnia 2017-02-01 r.
Gdańsk: świadczenie usług transportu drogowego - przewóz osób na rzecz Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 374323-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorska Federacja Sportu, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Al. Zwycięstwa   51, 80-213  Gdańsk, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 58 5203102, faks , e-mail l.tyszkowski@gmail.com
Adres strony internetowej (URL): pfsg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Związek stowarzyszeń
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
świadczenie usług transportu drogowego - przewóz osób na rzecz Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
 
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu drogowego – przewóz osób i towarów na zgrupowania i zawody sportowe, na rzecz Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje: 1) krajowy transport drogowy osób, rozumiany jako - transport osób, wykonywany samochodami osobowymi typu bus, lub autobusami, na terenie Polski, 2) 7.01.2015 międzynarodowy transport drogowy osób, rozumiany jako - transport osób wykonywany samochodami osobowymi typu bus, lub autobusami, w którym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym podróży odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Ogólne warunki wykonywania zamówienia: 1) Przewozy będą realizowane w systemie „od drzwi do drzwi” – z podanego adresu na terenie województwa pomorskiego na podany adres docelowy, 2) przewozy będą wykonywane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego, na zlecenie przekazane wykonawcy faksem, e-mail lub telefoniczne. Zgłoszenie telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone e-mail bądź faksem. 3) Wykonawca otrzyma od Zamawiającego zlecenie jednostkowe na wykonanie usługi przewozu najpóźniej na 48 godzin przed terminem jej realizacji. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówionej usługi. Informację o rezygnacji Zamawiający przekaże Wykonawcy faksem, e-mail, lub telefonicznie: na wykonanie usługi nie później niż 12 godzin przed planowanym świadczeniem usługi, 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru trasy przejazdu w sytuacji, gdy istnieją trasy alternatywne (np. autostrada), trasa będzie uzgodniona przed wykonaniem zleconej usługi, 6) Każdorazowo potwierdzeniem usługi będzie karta drogowa lub inny dokument potwierdzający m.in. liczbę przejechanych kilometrów, trasę przejazdu, czas przejazdu, rodzaje pojazdów wraz z podaniem marki pojazdu i numeru rejestracyjnego, godziny, daty wyjazdu i powrotu, z podpisem opiekuna grupy z ramienia PFS. 7) wykonawca zapewnia sprawne technicznie środki transportu do wykonywania przewozów, nie starsze niż 8 lat, w przypadku pojazdów o pojemności od 8 do 30 osób (ust. 4 pkt. 1. lit. a – c SIWZ) oraz nie starsze niż 15 lat w przypadku pozostałych pojazdów (ust. 4 pkt. 1. lit. d i lit. e SIWZ), spełniające wymagania opisane w SIWZ, wymagania techniczne określone przepisami prawa, posiadające aktualne ubezpieczenie OC i NW, 8) Wykonawca winien dysponować taką ilością środków transportu, by zapewnić, w tym samym czasie, przewóz zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. Możliwe jest wykonanie więcej niż jednego transportu równolegle. Wykonawca powinien dysponować flotą pojazdów umożliwiających realizację takiego zamówienia. 9) w przypadku awarii środka transportu w trakcie przejazdu lub wystąpienia innych zdarzeń uniemożliwiających kontynuację przewozu dotychczasowym pojazdem, Wykonawca ma obowiązek podstawić niezwłocznie, na własny koszt, pojazd zastępczy o takich samych parametrach technicznych i wyposażeniu. 10) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów, w tym również dodatkowych kosztów związanych z awarią pojazdów. 11) Wykonawca zapewni wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.), Wykonawca odpowiada za sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby pojazdy służące do wykonania usług spełniały wszelkie wymagania techniczne i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 12) Wykonawca będzie zobowiązany do: a) podstawienia, zgodnie ze zleceniem pojazdu wraz z kierowcą, b) telefonicznego informowania Zamawiającego o każdym opóźnieniu powyżej 15 minut w podstawieniu pojazdu. Brak informacji będzie traktowany jak nie podstawienie pojazdu i będzie skutkował naliczeniem kary umownej, c) świadczenia usług we wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli, d) na dzień przed planowanym wyjazdem przedstawiciel upoważniony przez Wykonawcę lub kierowca jest zobowiązany skontaktować się z opiekunem grupy na telefon podany w zleceniu w celu ustalenia szczegółów trasy przejazdu oraz miejsca podstawienia autokaru. e) każdorazowego ustalenia trzeźwości kierującego pojazdem, a przypadku stwierdzenia, że stan kierowcy wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, odsunięcia go od wykonywania pracy. 13) Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszelkich warunków wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1173). 4. Szczegółowe warunki zamówienia dla transportu osób (w kraju i za granicą): 1) wykonawca będzie świadczył usługę, przy wykorzystaniu pojazdów o następujących minimalnych parametrach technicznych: a) Bus 8+1, wyposażenie: Klimatyzacja, radio, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej; b) Bus 9 - 20 +1, wyposażenie: Klimatyzacja, radio, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, wskazane - TV; c) Autokar 21 - 28+1, wyposażenie: TV, Klimatyzacja, radio, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej; d) Autokar 29 - 50+2, wyposażenie: TV, Klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, radio + nagłośnienie e) Autokar 51 osób i większy +2, wyposażenie: TV, Klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, WC, radio + nagłośnienie 2) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy. 3) Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia pasażerów i mienia od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 4) Wykonawca musi zapewnić przewożonym osobom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, w szczególności: utrzymanie w czystości i porządku pojazdów, sprawną klimatyzację, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i BHP, a w pojazdach wyposażonych w toaletę – dostęp do toalety 5) Usługi objęte zamówieniem winny być świadczone ze szczególną starannością i troską o życie i zdrowie pasażerów. 6) Osoby przewożone będą pojazdami przystosowanymi do ich przewożenia, na miejscach siedzących i tylko takie miejsca mogą być uznane za spełniające warunki (nie przewiduje się przewozu na stojąco). 7) Zamawiający dopuszcza możliwość jednoczesnego transportu osób i sprzętu - np. bus przystosowany do ciągnięcia przyczepy Zamawiającego ze sprzętem, jak łodzie, kajaki.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 60170000-9
Dodatkowe kody CPV:
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT316910.57
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Usługi Hotelarskie Pokoje Gościnne „Kubuś”,  ,  ul. Chrobrego 8, 84-360 Łeba,  84-360,  Łeba,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: PL
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 389.800,00 zł
Oferta z najniższą ceną/kosztem 389.800,00 zł
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 450900 zł.
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  • Najnowsze zdjęcia