Warunki Świadczenia Usług Transportowych w 2015 roku

29.01.2015 16:04:00 | Jarek Mazurowski

W związku z wyłonieniem w przetargu firmy „KUBUŚ” z Łeby świadczącej usługi transportowe na rzecz PFS zamieszamy informacje o warunkach i niezbędne dokumenty realizacji usług.

Pomorska Federacja Sportu informuje, że w związku z przetargiem na świadczenie usług transportowych, który odbył się w dniu 19.01.2015 r. w siedzibie przy Al. Zwycięstwa 51, zadania zawierające realizację usług transportowych po 27.01.2015 r. świadczone będą przez wykonawcę wyłonionego przez procedurę przetargową - firmę „KUBUŚ” z Łeby zgodnie z ogłoszonym wynikiem przetargu - na podstawie zleceń składanych w Biurze Pomorskiej Federacji Sportu.

 

ZARZĄDZENIE NR 02/01/2015

Dyrektora Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku

 

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie: zasad rozliczenia kosztów transportu związanych z realizacją zadań Pomorskiej Federacji Sportu

 

Na podstawie §22 Statutu Pomorskiej Federacji Sportu oraz §4 Regulaminu Organizacyjnego Biura Pomorskiej Federacji Sportu zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z roztrzygnięciem przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportowych, zadania zawierające realizację usług transportowych złożonych do PFS po 27.01.2015 r świadczone będą  przez firmę Usługi Hotelarskie – Pokoje Gościnne „Kubuś” Handel i Usługi z siedzibą w Łebie, zwaną dalej Wykonawcą, na podstawie umowy zawartej dnia 27.01.2015 r.

§ 2.

 1. Wykonawca będzie realizował przewozy w zakresie  krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób w systemie „od drzwi do drzwi”, tj. z podanego adresu na terenie województwa pomorskiego, na podany adres i z powrotem.
 2. Realizacja zamówień odbywać się będzie na podstawie zleceń przekazanych przez PFS Wykonawcy najpóźniej na 48 godzin przed terminem realizacji usługi transportowej.
 3. PFS ma prawo do rezygnacji z zamówionej usługi nie później niż 12 godzin przed planowanym świadczeniem usługi.
 4. W związku z pkt.. 2 i  pkt. 3 osoba preliminująca zadanie z ramienia Okręgowego Związku Sportowego zobowiązana jest złożyć zlecenie na wynajem środka transportu wraz z preliminarzem w obowiązującym terminie 7 dni przed realizacją zadania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wprowadzenie zmian lub odwołanie zlecenia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych (48 godzin) przed terminem wyjazdu.
 5. Wzór zlecenia na wynajem środka transportu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

 1. Na podstawie oferty Wykonawcy złożonej w przetargu nieograniczonym ustalono następujące stawki za 1km:

1.1.     Transport krajowy

Bus 8+1

1,94 zł brutto

Bus 9-20+1

3,23zł brutto

Autokar 21-28+1

3,99 zł brutto

Autokar 29-50+2

4,86 zł brutto

Autokar 51 i większe +2

5,18 zł brutto

 

 

1.2.     Transport Międzynarodowy

Cena brutto za 1 km świadczonej usługi przewozowej obejmuje jedynie podatek VAT liczony na odcinku krajowym.

Bus 8+1

1,94 zł brutto

Bus 9-20+1

3,35 zł brutto

Autokar 21-28+1

4,10 zł brutto

Autokar 29-50+2

4,99 zł brutto

Autokar 51 i większe

5,40 zł brutto

 

 1. Cena, której mowa w p. 1.1 oraz 1.2, zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, tj. między innymi wynagrodzenia kierowców, planowane postoje, rabaty, koszty wyżywienia i noclegu kierowców, koszty ubezpieczenia pasażerów i bagażu w czasie przejazdów oraz elektroniczny system poboru opłat (viaTOLL).
 2.  Koszty opłat za korzystanie z parkingów, przejazdy autostradami ponosi Zamawiający w zależności od decyzji dotyczących trasy przejazdu oraz miejsca postoju pojazdu.
 3. Cena, o której mowa dotyczy kosztów przejazdu z miejsca podstawienia do miejsca wykonania zadania. PFS nie pokrywa kosztów na trasie miedzy bazą przewoźnika a miejscem wykonania zlecenia.
 4. Potwierdzeniem usługi będzie „Ewidencja przebiegu pojazdu” dokument potwierdzający między innymi liczbę przejechanych kilometrów, rodzaje pojazdów wraz z podaniem marki i numeru rejestracyjnego, daty i godziny wyjazdu i przyjazdu z podpisem opiekuna grupy z ramienia PFS.
 5.  Stan licznika przed rozpoczęciem usługi – wyjazdem z miejsca podstawienia pojazdu oraz  po powrocie powinien być spisany w obecności opiekuna grupy oraz potwierdzony przez opiekuna z ramienia PFS podpisem w „Ewidencji przebiegu pojazdu”, która jest podstawą do rozliczenia przejechanych kilometrów.

§ 4.

Osobą odpowiedzialną za realizację Zarządzenia jest specjalista ds. administracyjno-gospodarczych, Maciej Koszewski, nr tel. 503-061-923, e-mail: m.koszewski@pfsg.pl

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór zlecenia na wynajem środka transportu

2. Wzór ewidencji przebiegu pojazdu

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE: ZASAD ROZLICZENIA KOSZTÓW TRANSPORTU

Informacja o wyłonieniu wykonawcy usług tarnsportowych

 

 • Najnowsze zdjęcia