Kandydat Pomorskiej Federacji Sportu do Komitetu Monitorującego RPO - WYBRANY na CZŁONKA KOMISJI

20.10.2014 12:46:00 | Jarek Mazurowski

W dniu 3 listopada odbyło się spotkanie komisji wyborczej w sprawie wyboru kandydata na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.


fot. PFSG

Szanowny Panie Prezesie !

Zwracam się z uprzejmą prośbą o poparcie inicjatywy Pomorskiej Federacji Sportu której celem jest wybór  kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła  nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (KM RPO WP 2014-2020).


Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do KM RPO WP 2014-2020 odbywa się zgodnie  z ordynacją wyborczą określającą zasady wyboru przedstawicieli organizacji  pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjętą uchwałą nr 9 Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2014 r.

 

Zgodnie z uchwałą nr 1041/392/14 Zarządu Województwa Pomorskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 podjętą w dniu 9 października 2014 r. liczba dostępnych miejsc w KM RPO WP 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:
1. Organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą;
2. Organizacja pozarządowa właściwa ze względu na rodzaj działalności objętej RPO, działająca w obszarze ochrony zdrowia – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą;
3. Organizacja działająca na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą;
4. Organizacja pozarządowa reprezentująca ponadbranżowy związek stowarzyszeń – jeden członek Komitetu wraz ze stałym zastępcą.

Pomorska Federacja Sportu aplikuje o miejsce dla swojego przedstawiciela wg pkt.4

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 25 października 2014 r.

Kandydatami PFSG są ; 

1/ KAMIL KONIUSZEWSKI -  propozycja członek Komitetu

Kamil Koniuszewski jest absolwent AWFiS w Gdańsku, studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami na SGH w Warszawie, Instytutu Neurolingwistyki i Akademii Trenera Biznesu ODiTK. Jest laureatem „Studenckiego Nobla“ przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najwybitniejszych studentów w kraju.

Jego misją od najmłodszych lat było „poprawianie” świata poprzez działalność społeczną początkowo w harcerstwie czy w organizacjach studenckich.  W życiu zawodowym mocno zaangażowany w życie sportowe na pomorzu. Od sześciu lat związany z zarządzaniem projektami poprzez organizację imprez sportowych i masowych, a także dziesiątki happeningów i akcji społecznych. Przez ostatnie 5 lat zajmował się pozyskiwaniem i realizacją dotacji unijnych, samorządowych i korporacyjnych na cele związane z aktywnością fizyczną

Współtworzył Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi na AWFiS. Doświadczenie w zarządzaniu projektami i w foundraisingu zdobył pracując jako menadżer projektów krajowych i międzynarodowych, a także współpracując z branżą sportową m.in. jako konsultant w Pomorskim Związku Piłki Nożnej, AWFiS w GdańskuPomorskiej Federacji Sportu, a obecnie w Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk i MOSiR Gdańsk. Suma pozyskanych przez niego dotacji przekracza 20 mln zł.

Jako certyfikowany trener prowadzi także szkolenia z pozyskiwania dotacji, zarządzania projektami oraz komunikacji interpersonalnej

2/ MARIA SKWRACZYŃSKA – propozycja z-ca członka Komitetu

Maria Skwarczyńska - ur. 01.08.1959 r.w Szczebrzeszynie. Prywatnie matka 3 dzieci i babcia 2 wnucząt. Zawodowo: trener I klasy z wieloletnim doświadczeniem w gimnastyce sportowej mężczyzn, Prezes MKS Gdańsk, przedsiębiorca. Od dziecka przejawiała zainteresowanie sportem (zdobyła I klasę w gimnastyce sportowej oraz klasę M w akrobatyce sportowej). Zamiłowanie do sportu zadecydowało  o wyborze kierunku studiów oraz przyszłej karierze zawodowej.

 Wiedzę i doświadczenie nabyte podczas wieloletniej  pracy na stanowiskach kierowniczych ściśle związanych ze sportem gimnastycznym wykorzystuje obecnie dla rozwoju sportu w województwie pomorskim.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1986-1996 utworzenie, rozwój oraz prowadzenie Sekcji GSM w Pałacu Młodzieży w Katowicach;
 • 1996–2010 trener GSM w Gdańsku. Najważniejsze sukcesy pracy trenerskiej:

-          wychowanie zawodników którzy  doszli do Mistrzostwa Sportowego w wieku senior w  gimnastyce sportowej i innych dyscyplinach na podbudowie wielotetnich treningów gimnastcznych (np. również w LA, judo, tenisie, piłce nożnej)

-          powracanie wychowanków  na salę gimnastyczną ze swoimi dziećmi (dzięki dobrym wspomnieniom zachowanym z czasów kiedy pod moim okiem trenowali gimnastykę sportową)

 • 1992-1995 trener koordynator makroregionu śląskiego ;
 • od 1988- do nadal  trener koordynator kady wojewódzkiej województwa pomorskiego;
 • 1999-2011 trener koordynator SMS Gdańsk;
 • 2006-2008 wicedyrektor Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących i SMS w gimnastyce sportowej mężczyzn w Gdańsku;
 • 2010-2011 współtwórca idei utworzenia prywatnej sportowej szkoły podstawowej z profesjonalną salą gimnastyczną, jej  i wybudowanie  oraz uruchomienie;
 • 2011-12 Dyrektor w/w Niepublicznej Sportowej Szkoły Podstawowej Olimpijczyk w Gdańsku przekształconej w 2014 roku w pierwszą w Polsce Niepubliczną Podstawową Szkołę Mistrzostwa Sportowego w sportach gimnastycznych ;
 • od 2014 Dyrektor Sportowy  NP SMS Olimpijczyk;
 • od 2006- do nadal - Prezes MKS Gdańsk 
 • w roku 2008 utworzenie Sekcji GSK; 

-          obecnie, MKS Gdańsk zdobywa najlepsze w Polsce wyniki w GSM:

-          rozszerzenie zasięgu działania klubu z 80 członków w roku 2006 do 320 członków w     roku 2014

 • Od 2006– do nadal  - wiceprezes POZG;

Obok przedstawiamy sylwetek naszych kandydatów .Celem naszego działania jest wprowadzenie do Komitetu Monitorującego RPO ludzi ze środowiska sportowego , znających na co dzień problemy w działalności sportowej , jak i finansowej klubów , okręgowych związków sportowych województwa pomorskiego. Dążymy do sytuacja, gdzie głos naszego środowiska będzie głosem opiniotwórczym jak i doradczym w podejmowaniu wiążących decyzji w planowaniu i realizowaniu Regionalnego  Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uprzejmie proszę udzielenie poparcia naszej inicjatywie. Proszę o pobranie ze strony Oświadczenie, podpisanie przez osoby uprawnione wg KRS / lub innego podmiotu rejestrowego i przesłanie go pilnie scanem na adres; sekretariat@pfsg.pl.

Oryginał podpisanego oświadczenia proszę o dostarczenie do PFS do 24.10.2014 lub przesłanie listem priorytetowym .

Wiecej informacji zawarłem w dokumencie List Przewodni.

Krzysztof Englander

Dyrektor biura / tel ; 503061914/

W dniu 3 listopada odbyło się spotkanie komisji wyborczej w sprawie wyboru kandydata . Komisja wyborcza podjęła decyzję, że obszary w których jest tylko jeden kandydat na członka/ zastępcę członka nie będzie głosowania ze względu na bark kontrkandydata.

 W związku z powyższym zgłoszony przez Pomorską Federacje Sportu kandydat Pan Kamil Koniuszewski został  członkiem  Komitetu Monitorującego  jego zastępcą  Pani Maria Skwarczyńska jako reprezentanci  ponadbranżowego związku stowarzyszeń.

Plik do pobrania:

 • Najnowsze zdjęcia